Entrevista a la Plataforma Cel Net, col·lectiu ecologista del Camp de Tarragona: “El control oficial de la contaminació atmosfèrica destaca per la seva opacitat”

“Són evidents les mancances actuals del nostre país en quant a la protecció de la qualitat de l’aire per a la salut de les persones”

“La legislació tendeix a minimitzar els efectes de determinats compostos en la salut”

- Què és Cel Net i a què us dediqueu?

Cel Net és una plataforma ciutadana creada l’any 2008 que té per objectiu aturar el creixement de la indústria contaminant al Camp de Tarragona i promoure un control més exhaustiu de les emissions i immissions de compostos contaminants d’aquest tipus d’indústria.
Al llarg dels últims anys hem dedicat grans esforços per que els ajuntaments del Camp financessin un estudi objectiu, transparent i real sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona. Finalment aquest estudi es va realitzar al llarg de l’any 2013 i 2014 per part de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Actualment estem molt implicats en la difusió dels resultats de l’estudi i treballem per a que es transformi l’actual metodologia de control.

- Quins són els principals resultats de l'estudi?

L’estudi evidenciava les mancances actuals del nostre país en quant a la protecció de la qualitat de l’aire per la salut de les persones. En conjunt s’han detectat nivells de Compostos Orgànics Volàtils (TCOV) que superen els estàndards de qualitat en tots els municipis que han participat de l’estudi. Destaca l’alta presència a la zona de dos compostos tòxics, com el benzè, el 1-3 butadiè o el benzo(a)pirè. Tots ells són declarats com a potencials cancerígens per organismes de referència com l’Organització Mundial de la Salut o l’Agència de Protecció Ambiental Americana.
A més a més, s’ha evidenciat que els nivells de contaminació dels municipis afectats, depenen molt de l’època de l’any en que s’estiguin mesurant, i que caldria tornar a valorar la ubicació de les casetes de control de la XVPCA de la Generalitat de Catalunya.

- Com valoreu el control oficial de la contaminació atmosfèrica?

Aquest control ha destacat no tant per la seva qualitat com per la seva opacitat. És inconcebible que cap administració pública disposi de suficient informació real, objectiva i transparent dels nivells dels compostos contaminants emesos per la indústria petroquímica (o si en disposa, que no la faci pública). L'opacitat, la manipulació i la por a l’alarmisme han estat els principis que han regnat a l'administració pública al llarg de tots aquests anys. Els resultats de l’estudi de la UPC i les reaccions de les administracions públiques responsables en són un bon exemple.
Desconeixem quines sancions s’apliquen en cas de sobrepassar els nivells dels pocs contaminants que estan legislats.

- Quina és la qualitat de la legislació actual que regula el control de la contaminació atmosfèrica?

És una legislació que, contràriament al que es podria esperar, al llarg dels últims anys s’ha anat convertint en cada cop més laxa. De l’estudi se’n desprèn que està constituïda de forma general i en cap cas contextualitzada a les especificitats de cada zona.
Ens trobem amb una legislació que omet certs productes cancerígens, que no especifica quines conseqüències té, per les indústries, superar els nivells establerts de certs compostos cancerígens legislats, i que tendeix a minimitzar els efectes d’aquests compostos en la salut de les persones i el medi ambient en general.

- Quina importància té la pressió social?

Pensem que la pressió social ha estat, i és, clau en aquest procés. El que menys ha agradat a polítics i al sector empresarial de la química ha estat que la gent comencés a preguntar, a trucar al 112 alarmats per les pudors que sentien, a demanar respostes als seus alcaldes, etc. La pressió social té molt de poder tot i que de vegades no en siguem del tot conscients, i pensem que queixar-se no serveix de res.
Les poblacions més properes, en aquest cas, al polígon nord de Tarragona estem molt acostumats a conviure amb aquestes incerteses, amb el desconeixement i les pudors, sorolls, fums... ho hem normalitzat de tal manera que molta gent no ho veiem com un problema.
Des de Cel Net pensem que la difusió de tot el que fem és important, perquè la gent ha d’estar assabentada i tenim el dret de reclamar saber que respirem, i estar segurs que tenim “aire potable”.

- Què reclameu amb el vostre estudi de qualitat de l'aire?

Des de la Plataforma Cel Net reclamem:
1. Fer extensiu aquest estudi a altres poblacions properes al complex petroquímic del Polígon Nord del Camp de Tarragona.
2. Reduir immediatament de les emissions localitzades i difuses dels compostos químics detectats en aquest estudi que sobrepassen els estàndards de qualitat de l’aire així com la incorporació i el control dels que encara no figuren en la Xarxa de Vigilància de Prevenció de la Contaminació (XVPC) de la Generalitat de Catalunya.
3. Demanar la regulació d’aquells contaminants que actualment no es contemplen en els programes d'avaluació de la contaminació i que a nivell internacional se'n coneixen límits de qualitat.
4. La creació d’un equip de control, extern i transparent. Això implica una nova forma de control.
5. Fer palesa la responsabilitat que té la Generalitat de Catalunya i altres òrgans de l’administració pública en el control i la regulació de la contaminació.
6. Investigar sobre els efectes de les emissions atmosfèriques en la salut de la població al Camp de Tarragona.
7. Que el conjunt de les Empreses Químiques del Camp de Tarragona assumeixin la responsabilitat que els pertoca, agafant un paper d’implicació activa, positiu i constructiu en la protecció del medi ambient i la salut de la població. Situant-se, així, en una nova forma de producció del segle XXI, la denominada “economia verda”.
8. Que els costos dels futurs controls i les anàlisis recaiguin sobre les mateixes empreses que desenvolupen la seva activitat en el territori i que, en definitiva, són els responsables de la contaminació.

* Entrevista realitzada per Josep Estivill publicada al núm. 172 de la revista Catalunya.
xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"